Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego
oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:

Identyfikuje zdarzenia, które
powodują powstanie
obowiązków podatkowych

Kalkuluje i terminowo uiszcza
należny podatek na konto
właściwego urzędu
skarbowego

Składa organom podatkowym właściwe
zeznania, wykazy, zestawienia,
sprawozdania oraz informacje, do których
składania zobowiązują ją przepisy prawa
podatkowego

Sporządza lokalną
dokumentację cen
transferowych oraz analizy
porównawcze i analizy
zgodności

Monitoruje zawierane transakcje z
perspektywy przepisów Ordynacji
podatkowej o schematach podatkowych
oraz raportuje uzgodnienia, które
stanowią schematy podatkowe do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa publikujemy
„Strategię podatkową SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.”

STRATEGIA PODATKOWA SEBN PL
Rok 2022/2023
STRATEGIA PODATKOWA SEBN PL
Rok 2021/2022
STRATEGIA PODATKOWA SEBN PL
Rok 2020/2021